مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1060)

2-3-5-5- تحلیل خوشه ای312-3-5-6- روش وایکور312-4- بخش سوم: پیشنگاشتهها322-4-1- مطالعات انجام شده در ایران322-4-2-مطالعات انجام شده در سایر کشورهای جهان372-5- بخش چهارم: چارچوب نظری43فصل سوم:……………………………………………………………………………………………………………………………………….44 روششناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….453-1- مقدمه463-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه463-2-1- موقعیت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1050)

2-2-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..342-2-3) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت…………….35 * مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. 36 * مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………… ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1054)

2-5-3-منطق فازی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری362-5-4-روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره372-5-4-1-متد AHP372-5-4-2-متد ANP 392-5-5- بررسی چند مدل ارزیابی با استفاده از تئوری فازی402-6-جمع‌بندی44فصل سوم روش تحقیق453-1-مقدمه463-2-آشنایی با عوامل بحرانی معماری سرویس‌گرا483-2-1- مفهوم معماری سرویس‌گرا483-2-2-عوامل بحرانی موفقیت سرویس‌گرایی493-2-3-چارچوب ادامه مطلب…

By 92, ago