منابع و ماخذ مقاله b (1057)

2-1-5- عوامل موثر بر اعتبار وقابلیت اطمینان سیستم پرداخت الکترونیکی182-1-6- بانکداری اینترنتی182-1-7- اعتماد در شبکه بانکی202-1-7-1- اعتماد در بانکداری آنلاین212-1-8- مدل های پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی24 سایت منبع 2-1-9- سودمندی ادراک شده بانکداری اینترنتی262-1-10- سهولت استفاده ادراک شده26بخش دوم خدمات2-2-1- مفهوم وتعاریف خدمت28 2-2-2- سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات28 2-2-3-مدل ادامه مطلب…

منبع پایان‌نامه b (1058)

4- فصل چهارم محاسبات و یافته های تحقیق(ارزیابی چارچوب پیشنهادی)1074-1- مقدمه1084-2- معرفی روش دلفی1104-3- کاربرد روش دلفی در تحقیقات سیستم های فناوری اطلاعات1114-4- روش اجرای همه پرسی دلفی1134-4-1- دور اول1134-4-2- دورهای بعدی1144-4-3- تعداد شرکت کننده ها1144-4-4- صلاحیت خبرگان1144-4-5- تحلیل یافته ها1154-5- ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی1164-5-1- فاز ادامه مطلب…

منبع مقاله b (1059)

4-1-3- روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………92 5-1-3- تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….92 6-1-3- محاسبه‌ی حجم نمونه………………………………………………………………………………….93 7-1-3- قواعد کدگذاری…………………………………………………………………………………………93 8-1-3- متغیر و رده‌های تحقیق………………………………………………………………………………..94 1-8-1-3- نام شخصیت ……………………………………………………………………………….95 2-8-1-3- نوع شخصیت……………………………………………………………………………….96 3-8-1-3- جهت‌گیری…………………………………………………………………………………..96 1-3-8-1-3- جهت‌گیری مثبت……………………………………………………….96 2-3-8-1-3- جهت گیری منفی………………………………………………………..972-3- تعریف عملی رفتارهای ارزشی و ضد ارزشی در سریال………………………………………….974- ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد b (1060)

2-3-5-5- تحلیل خوشه ای312-3-5-6- روش وایکور312-4- بخش سوم: پیشنگاشتهها322-4-1- مطالعات انجام شده در ایران322-4-2-مطالعات انجام شده در سایر کشورهای جهان372-5- بخش چهارم: چارچوب نظری43فصل سوم:……………………………………………………………………………………………………………………………………….44 روششناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….453-1- مقدمه463-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه463-2-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت463-3- روش تحقیق483-4 جامعه و نمونه آماری483-4-1 جامعه آماری483-4-2 حجم نمونه483-4-3- روش نمونهگیری493-5 ادامه مطلب…

منبع پایان‌نامه b (1050)

2-2-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..342-2-3) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت…………….35 * مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. 36 * مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………… 36 * مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………………………….36 * مرحله افول یا سکون ………………………………………………………………………………….362-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………362-3-1)پیشینه مرتبط با ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد b (1051)

الف – مفهوم خواهان171- در لغت:172- در اصطلاح فقه و حقوق:17ب -مفهوم خوانده181- در لغت:182- در اصطلاح :19ج – تشخیص خواهان از خوانده20د- نماینده اصحاب دعوا21ه – اقسام نمایندگی22مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه25گفتار اول- اقسام دادرسی25الف : دادرسی عادی و اختصاری25ب: دادرسی فوری28ج – دادرسی بدون تشریفات ادامه مطلب…

تحقیق رایگان b (1052)

8-1 مراحل تحقیق مراحل تحقیق در شکل 8-1- نشان داده شده است. شکل 8-1- مراحل تحقیق9-1روش و ابزار گردآوری اطلاعات برای گردآوری اطلاعات و شواهد در تحقیقات، روشهایی مانند مصاحبه، پرسشنامه، بررسی اسناد، تجزیه و تحلیل، اجرای مجدد و مشاهده عینی وجود دارد. به هر حال در این تحقیق از ادامه مطلب…

منبع پایان‌نامه ارشد b (1053)

3.5.3.2. مدل توسعه ای C ôté’s از مشارکت ورزشی (D M S P)314.5.3.2. مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد324.2. ورزش پایه365.2. ورزش در مدارس411.5.2. ورزش مدارس در سایر کشور ها443.6.2. مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس486.2. عوامل بازدارنده517.2. ادبیات و پیشینه تحقیق551.7.2. پیشینه داخلی552.7.2. پیشینه خارجی609.2. ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه ارشد b (1054)

2-5-3-منطق فازی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری362-5-4-روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره372-5-4-1-متد AHP372-5-4-2-متد ANP 392-5-5- بررسی چند مدل ارزیابی با استفاده از تئوری فازی402-6-جمع‌بندی44فصل سوم روش تحقیق453-1-مقدمه463-2-آشنایی با عوامل بحرانی معماری سرویس‌گرا483-2-1- مفهوم معماری سرویس‌گرا483-2-2-عوامل بحرانی موفقیت سرویس‌گرایی493-2-3-چارچوب حاکمیت سرویس‌گرایی در سازمان493-2-4-بررسی مطالعات قبلی انجام‌ شده در تعیین شاخص‌های آمادگی سازمان برای پذیرش ادامه مطلب…