مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1058)

4- فصل چهارم محاسبات و یافته های تحقیق(ارزیابی چارچوب پیشنهادی)1074-1- مقدمه1084-2- معرفی روش دلفی1104-3- کاربرد روش دلفی در تحقیقات سیستم های فناوری اطلاعات1114-4- روش اجرای همه پرسی دلفی1134-4-1- دور اول1134-4-2- دورهای بعدی1144-4-3- تعداد شرکت کننده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (1059)

4-1-3- روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………92 5-1-3- تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….92 6-1-3- محاسبه‌ی حجم نمونه………………………………………………………………………………….93 7-1-3- قواعد کدگذاری…………………………………………………………………………………………93 8-1-3- متغیر و رده‌های تحقیق………………………………………………………………………………..94 1-8-1-3- نام شخصیت ……………………………………………………………………………….95 2-8-1-3- نوع شخصیت……………………………………………………………………………….96 3-8-1-3- جهت‌گیری…………………………………………………………………………………..96 1-3-8-1-3- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1060)

2-3-5-5- تحلیل خوشه ای312-3-5-6- روش وایکور312-4- بخش سوم: پیشنگاشتهها322-4-1- مطالعات انجام شده در ایران322-4-2-مطالعات انجام شده در سایر کشورهای جهان372-5- بخش چهارم: چارچوب نظری43فصل سوم:……………………………………………………………………………………………………………………………………….44 روششناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….453-1- مقدمه463-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه463-2-1- موقعیت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1050)

2-2-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..342-2-3) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت…………….35 * مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. 36 * مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………… ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1054)

2-5-3-منطق فازی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری362-5-4-روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره372-5-4-1-متد AHP372-5-4-2-متد ANP 392-5-5- بررسی چند مدل ارزیابی با استفاده از تئوری فازی402-6-جمع‌بندی44فصل سوم روش تحقیق453-1-مقدمه463-2-آشنایی با عوامل بحرانی معماری سرویس‌گرا483-2-1- مفهوم معماری سرویس‌گرا483-2-2-عوامل بحرانی موفقیت سرویس‌گرایی493-2-3-چارچوب ادامه مطلب…

By 92, ago