3.5.3.2. مدل توسعه ای C ôté’s از مشارکت ورزشی (D M S P)31
4.5.3.2. مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد32
4.2. ورزش پایه36
5.2. ورزش در مدارس41
1.5.2. ورزش مدارس در سایر کشور ها44
3.6.2. مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس48
6.2. عوامل بازدارنده51
7.2. ادبیات و پیشینه تحقیق55
1.7.2. پیشینه داخلی55
2.7.2. پیشینه خارجی60
9.2. جمع بندی:67
فصل سوم: روش شناسی تحقیق69
1.3. مقدمه70
2.3. روش تحقیق70
4.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری71
5.3. متغیرهای تحقیق71
6.3. ابزار اندازه‌گیری71
7.3. روایی ابزار اندازه گیری72
8.3. پایایی ابزار اندازه گیری72
9.3. روش گرد‌آوری اطلاعات73
3-10 روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق79
1.4. مقدمه102
2.4. آمار توصیفی102
1.2.4. ویژگیهای فردی102
1.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل102

سایت منبع

2.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن103
3.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی103
2.2.4. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق104
3.4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها104
1.3.4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها104
2.3.4. آزمون فرضیه ها105
1.2.3.4. فرضیه اول105
4.2.2.3.4. فرضیه دوم105
3.2.3.4. فرضیه سوم106
4.2.3.4. فرضیه چهارم106
5.2.3.4. فرضیه پنجم107
6.2.3.4. فرضیه ششم107
7.2.3.4. فرضیه هفتم108
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری110
1.5.مقدمه111
2.5. خلاصه آمار توصیفی111
1.2.5. ویژگیهای فردی111
3.5. خلاصه آمار استنباطی111
1.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها111
2.3.5. بحث آزمون فرضیه ها112
1.2.3.5. بحث فرضیه اول112
2.2.3.5. بحث فرضیه دوم113
3.2.3.5. بحث فرضیه سوم114
4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم115
5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم116
6.2.3.5. بحث فرضیه ششم117
7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم118
8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم118
4.5. محدودیت‌های تحقیق119
1.4.5. محدودیتهای اجرایی119
2.4.5. محدودیتهای روش شناسی119
5.5. پیشنهادهای تحقیق120
1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها120
2.5.5. پیشنهادهای روششناختی120
منابع:121

فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) 30
جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع 70
جدول2.3. جدول اسامی مدارس تحقیق72
جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت102
جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال)103
جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی103
جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه104
جدول 6.4. آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهها104
جدول 7.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه105
جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس105
جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس106
جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس106
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس107
جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس107
جدول 13.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس108
جدول 14.4. نتایج آزمون فریدمن109
جدول 15.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس109

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فهرست شکل ها
عنوانصفحه
شکل1.2. مدل سلسله مراتبی بخش‌های اصلی ورزش17
شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت22
شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا)23
شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین)24
شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش27
شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص27
شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s از مشارکت ورزشی27
شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد33
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش17

چکیده :
تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده است.جامعه آماری دراین پژوهش شامل کلیه مدیران ومعلمان تربیت بدنی مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصیلی93-1392بوده است که این تحقیق موردی در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری حدود 460 نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال با متغیرهای موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بوده است،با ارزش گذاری از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین 1 تا 5 را به خود اختصاص می دهد..تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود134 نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شد. در این تحقیق جهت ‌تحلیل‌ دادها‌ برای خلاصه کردن و طبقه‌بندی داده‌های خام و محاسبه فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات و جداول فراوانی و نمودار از آزمون توصیفی استفاده گردید و از آزمون‌های استنباطی کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به منظور رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته است. پیشنهاد میشود هر یک از مؤلفههای موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد و اقدامات و راهکارهای موثری در زمینه افزایش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود.
فصل اول
1.1. مقدمه
امروزه در عصر حاضر ورزش و مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور بررسی وتأمل است. از مهم ترین کارکردهای این پدیده، نقش مهم آن در ایجاد سلامت جامعه است. این موضوع را می توان از طریق ورزش برروی زندگی افراد که در این زمینه مشارکت دارند، به‌روشنی مشاهده کرد(مظفری،1392). سوهن و همکاران1(2014) بیان نمودند که مشارکت افراد در فعالیت های فیزیکی و بدنی سبب توسعه اجتماعی، شناختی و روانی و در سطح بالاتر سبب بهبود تناسب اندام می گردد(سوهن و همکاران،2014). ورزش به عنوان پدیده ای مهیج، برانگیزاننده، موجد اتحاد ملی، عامل توسعه و ارتقای سلامت در جامعه، جایگاه مهمی در جامعه بر عهده دارد(مکچنسی2،2013). به طور کلی ورزش در نهایت بازتابی از جامعه امروز است. از طریق ارتقای ورزش، فعالیت های ورزشی به عنوان یک ابزار برای توسعه جوامع و صلح در فرهنگ های مختلف می باشد(کارتوکولیس و همکاران3،2009). دراین راستا توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشارکت و ترویج فرصت‌ها و مزایای حضور در فعالیت‌های ورزشی است. تعاریف مختلفی از مفهوم توسعه ورزش4 ارائه شده است. مفهوم توسعه ورزش بسیار کلی است و می تواند توسعه ورزش را در کلیه سطوح همگانی، نخبه، پایه و غیره در بر می گیرد(بولک5،2006). توسعه ورزش یک کمک همه جانبه به مردم برای شروع یک ورزش، ماندن در ورزش انتخابی خود و موفقیت در آن است. توسعه ورزش توسط کالینز 6به عنوان یک فرصت های تاثیرگذار(موثر)، سیستم ها و ساختارها و فرایندهایی تعریف شده است که افراد جامعه را در تمام سطوح یا گروه های خاص یا منطقه ای قادر می سازد در ورزش، تفریح و سرگرمی شرکت کنند و عملکردشان را به هر سطحی که مد نظر آن ها می باشد، پیشرفت دهند(سوتیریادو7،2012).
از سوی دیگر می توان یکی از مهمترین بخش های متدوال در توسعه ورزش یک جامعه را ورزش های پایه دانست. امروزه ورزش های پایه بطور ویژه مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. دانشمندان بسیاری در تلاش هستند تا شاخص های پیش بینی کننده افراد مستعد در ورزش های مختلف را شناسایی و توسعه دهند(آبوت8،2005). بطوریکه کشور استرالیا قبل از المپیک سیدنی توجه بسیار زیادی را به ورزش پایه در مدارس پرداخته است(فارمر9،1996). ارائه مهارت ای حرکتی پایه و آموزش ورزش های پایه نظیر ژیمناستیک و شنا و دومیدانی به دانش آموزان آن ها را برای ورزش های آینده، فعالیت های بدنی، خدمت سربازی و به طور کلی برای زندگی بهتر آماده خواهد کرد(هادی زاده،1390). آموزش ورزش پایه در دوران تحصیلی دبستان و حتی بالاتر از این دوره می تواند به نحوی اثربخش به دانش آموزان کمک کند تا چگونگی مشارکت در مسابقات و رقابت های ورزشی را بیاموزند(تجاری،1386). علاوه بر این ورزشی که پایه و اساس آن بر مدرسه باشد فرصت خوبی است برای معلمان که به طور معمول صلاحیت دارند و مهارت های چگونه زیستن و علم و دانش را به گونه ای سازمان یافته به همه کودکان در محیطی امن و حمایت کننده بیاموزند. مهارت های حرکتی پایه تقریبا پایه و اساس همه فعالیت های بدنی و ورزشی را تشکیل می دهند(خدایی،1392). بررسی رکوردها و نتایج قهرمانان برتر و نخبه جهان مبین آن است که اکثریت رکوردها مربوط به آن دسته نظام های ورزشی است که دارای برنامه ای جامع، علمی و نظام مند برای تربیت ورزشکاران نخبه و سطح بالا هستند. اگر رشد و تکامل یک انسان، تامین نیازهای او تلقی شود و تامین نیازهای یک انسان را نیز زمینه مساعد برای شناخت استعداد و بارورکردن و به شکوفایی رساندن آنها بدانیم، به این حقیقت می توان پی برد که از نظر فلسفی، علمی و تحقیقاتی، حرکت، ورزش، بازی و فعالیتهای جسمانی از عوامل مهم تاثیرگذار در رشد و تکامل طبیعی هر فرد می باشند و در مسیر رشد و تکامل انسان باید استعدادهای نهفته در درون او را شناخت و بارور کرد. بنابراین، بهترین محیط برای تحقق این امر مدرسه و بهترین دوره برای بارورکردن آن دوره نوجوانی و جوانی و یکی از بهترین وسایل برای شکوفاکردن آن ورزش و بازی است(رستمی و جعفری،1390).
ازینرو امروزه توسعه ورزش های پایه نیاز به برنامهریزی در حیطههای مختلف دارد که یکی از اساسیترین آنها برای جلوگیری از وقت و هزینه بیهوده میتواند شناسایی مشکلات توسعه ورزش های پایه در مدارس باشد. شناسایی موانعی که بر سر راه توسعه ورزش پایه وجود دارد می تواند کمک شایانی به رفع آن ها و ارائه راهکارهای موثری در زمینه بالابردن مشارکت در فعالیت های ورزشی و توسعه ورزش قهرمانی گردد. بدون شک نظام آموزشی هر کشور می تواند سهم بزرگی در توسعه ورزش و شناخت استعداد ها داشته و به رشد ورزش قهرمانی کمک کند اما با توجه به ساختار آموزشی کشور در عمل کارآیی و اثربخشی این سسیستم چشمگیر نیست، لذا به نظر می رسد که شناسایی علل این ضعف و الویت بندی آن می تواند کمک شایانی به کاهش این نقص نماید .تحقیقات انجام شده در این موضوع صرفاٌ موردی بوده و علل ها اولویت بندی نشده به عنوان مثال مشکلات گوناگونی از قبیل امکانات و تسهیلات ورزشی، کمبود معلمان متخصص، کمبود تجهیزات ورزشی، بودجه، کمبود ساعات درس تربیت بدنی در مدارس وجود دارد که یافته های اکثر پژوهش های (نمازی زاده1353، تابش1375، سجادی1368، رضایی1371، کوزه چیان1376، همتی1380، مظفری1388، هاردمن و مارشال1990، دانیل2007،) به این عوامل اشاره دارد.
2.1. بیان مسئله
توسعه و پیشرفت واقعی کشورها شاخص های مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها ورزش10 می باشد. رویکردهای متفاوتی نسبت به این پدیده وجود دارد که برخی از آنها با نگاه قهرمانی و در برخی موارد نگاه سلامت عمومی و نشاط جامعه و در رویکرد دیگر نگاه اقتصادی مدنظر قرار می گیرد، اما صرفنظر از همه آنها اهمیت ورزش روز به روز در حال افزایش است. ارتباط ورزش با پدیده های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکی از اهمیت این پدیده و نقش آن در برنامه های توسعه ملی کشورهاست و در یک نگاه کلی توسعه و پیشرفت ورزش در هر کشور با اقتدار و قدرت آن کشور ارتباط نزدیکی دارد(طالب پور،1390). ورزش به عنوان ابزار چندبعدی با تاثیرات گسترده و نقش ارزشمند، یکی از شیوههایی است که افراد میتوانند با استفاده از آن بر فشارهای جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی فایق آیند(کردگار،1390). تحقیقات متعددی روشن ساخته اند که پرداختن به تفریحات سالم، به ویژه فعالیتهای ورزشی، آثار مثبت فراوانی در سلامتی جسمی و روحی انسان دارد(امیرتاش،83). شرکت افراد به سمت ورزش منجر به بهبود وضعیت جسمانی، سلامت روحی وسرگرمی بهینه افراد می شود(سان11،2013).
دراین راستا یکی از مشکلات و مسائل عمده تحقق پیشرفت ورزش در کشور ما عدم نگاه همه جانبه به امور متفاوت است. غالبااین نگاه یک سویه و تنها به یک بعد از مسأله اشاره دارد. در حالیکه تحقق پیشرفت مستلزم نگاهی همه جانبه می باشد. توسعه به همین معناست یعنی رشد همه جانبه و نگاه به تمامی ابعاد مسأله(راسل و همکاران12،2009). کشورهای پیشرفته در ورزش، پایه و اساس برنامه های تعلیم و تربیت ورزشکاران را در مدارس ابتدایی متمرکز می کنند و زمینه را برای جذب دانش آموزان کم سن و سال به اماکن و تاسیسات ورزشی فراهم می سازند. بنابرین توجه به ورزش پایه13 از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. سیستم ادراکی و حرکتی کودک در اثر جنبش و فعالیت توسعه می یابد، کودکان در قالب حرکات بسیاری از خواسته ها و علایق خود را که بیان آنها از طریق زبان امکان پذیر نیست بیان می کنند. کودکان با انجام ورزش های مختلف مهارت های حرکتی پایه را می آموزند. بدیهی است چنانچه نتوان فرصت های لازم برای توسعه و شناسایی موانع ورزش را در کودکان و دانش آموزان فراهم نمود سبب از دست دادن انگیزه های آنان از حضور در ورزش و عدم توسعه ورزش قهرمانی در آینده می گرد(باقرزاده و همکاران،1380).
در میان همه موسسات تربیتی و آموزشی کشور بدون شک وزارت آموزش و پرورش مهمترین موسسه و نهادی در کشور است که نسبت به توسعه ورزش پایه تاثیرگذار باشد. امروزه بر همگان و به ویژه مسئولین و معلمان و دبیران آموزش و پرورش روشن و واضح است که استمرار یادگیری و اجرای حرکات اصلی و بنیادی و مهارت های حرکتی در دوره نوجوانی و به خصوص در دوره ابتدایی انجام گرفته و توسعه می یابد. بنابراین هر مقدار به کمیت و کیفیت برنامه ورزشی پایه در مدارس توجه و سرمایه گذاری لازم نیز شود، اثرات و تاثیرات مثبت در بهبود الگوهای بعدی زندگی دانش آموزان دارد و بالطبع در پیشرفت و رشد جسمانی و روانی و اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان نقش اساسی و سازنده ای دارد و کمک موثری برای استعدادیابی به منظور شناسایی افراد نخبه در رسیدن به ورزش قهرمانی و عادت به فعالیت جسمانی مستمر در سنین بعدی می باشد(مظفری و همکاران،1388).
ازینرو توسعه ی ورزش14 به صنعتی در حال جنبش در جهان تبدیل شده است که در تلاش است تا افراد مختلف بیشتر فعال باشند. برنامه هایی که تعیین می کنند افراد چگونه به فرصت های ورزشی در تمام سنین و با هر توانایی دست یابند برای مثال دانشگاه گلومورگان15 برنامه ی توسعه ای را با این مضمون شروع کرده است که باید به انجمن مسئول با تمام تجهیزات به معلمان مدارس داد تا ورزش های پایه را در این مقطع شروع کنند. راهکار دوم نیز آموزش مربیان باشگاههای درگیر در حیطه ی ورزش می باشد. در این طرح توسعه استانداردهای ملی برای برای توسعه ی ورزش در نظر گرفته شده است تا در آینده همین ورزش های پایه ای به صنعت ورزش حرفه ای تبدیل شوند.محققین این دانشگاه مدیریت در ورزش را بسیار دخیل دانسته و یکی از پر اهمیت ترین موارد توسعه می داند(دانشگاه گلومورگان،2012). اساساً توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشارکت و ترویج فرصت‌ها و مزایای حضور در فعالیت‌های ورزشی است. مشارکت در ورزش و فعالیت‌های بدنی دامنه گسترده‌ای از مفاهیم از قبیل حضور کودکان در بازی، مشارکت دادن زنان در ورزش، حضور جوانان در ورزش‌هایی که قانونمند بوده، و نهایتاً توسعه ورزش همگانی، حرفه‌ای و قهرمانی را به هم مرتبط می‌کند، بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی‌تواند خلأ ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت‌ها در بهره‌وری از تأثیرات ورزش و فعالیت‌های حرکتی روشن و واضح خواهند بود(کالیوپی و همکاران16،2008).
بنابراین برای درک بهتر در طرح های توسعه ی ورزش چنانچه موانع برطرف شوند سبب توسعه ی بیشتر ورزش در تمام دوره ها می شود. شناسایی موانعی که بر سر راه مشارکت ورزش پایه وجود دارد می تواند کمک شایانی به رفع آن ها و ارائه راهکارهای موثری در زمینه بالابردن مشارکت در فعالیت های ورزشی و توسعه آن گردد. به عقیده ی دیونیو17( 2002) موانع یا محدودیت ها، مسیر یا فرایند پیشرفت به سمت هدف را سست می کنند. محدودیت ها یک سری از موارد وابسته به یکدیگرهستندکه به حالت زنجیروار حرکت به سمت هدف را ضعیف می کند. تئوری موانع شامل پنج گام است: شناخت موانع2- تجزیه و تحلیل موانع3-راهکارهای تسلط یا تحت امر درآوردن موانع 4- اجراکردن راهکار ها 5- تکرار این مراحل برای موانع بعدی(دیونیو،2002).
لذا برای شناسایی موانعی که در مسیر توسعه ورزش پایه قرار می گیرند درک بهتر ورزش های پایه بسیار مهم است. بر اساس تعریفی که انجمن مربیگری ایرلند18 ارائه کرده است، هر فرد قبل از دوره ی تمرین فعالیت ها برای برنده شدن، باید از سه مرحله ی شروع فعالیت، حرکات پایه ای و یادگیری برای بازی و یادگیری بگذرد. برای اجرای ورزش پایه ابتدا فرد حرکات پایه ای19 را باید انجام دهد که این حرکات سبب مشارکت با لذت افراد می شود و از سنین پایین فرد را برای سبک زندگی فعال آماده می کند و شامل مهارت های حرکتی، مهارت های هدف گزینی و مهارت های کنترل بدن می شود. ورزش های پایه ای20 شکل پیشرفته و قانونمند حرکات پایه ای می باشند. هر ورزش در خود مهارت های ورزشی پایه ای دارد. برای مثال بسکتبال شامل ایستادن، حمل توپ، دریبلینگ، پاس، شوت و تصمیم گیری درست در لحظه ها می باشد(انجمن ایرلند،2012). برای دستیابی به متغیر های تاثیر گذار بر توسعه و موانع ورزش های پایه ای نیاز به بررسی تحقیقات و مطالب گسترده ای نیازمند است.
دراین راستا برخی از محققین پیوستار توسعه ی ورزش را در چند سطح در نظر گرفته اند(تاسیس، مشارکت، اجرا و انتخاب) و سپس دو نکته ی گروه هدف و موانع مشارکت افراد را هم به این برنامه ها موثر دانسته اند. بنابراین هم به فرایند اجراهای طرح های اجرا شده و هم به گروه ها و جمعیت ها و عوامل مربوط به آن ها و هم به موانع اجتماعی، اقتصادی و .. دخیل در عدم مشارکت آن ها پرداخته اند. درراستای تحقیقات انجام شده هاردی و همکارن21 (2010) به بررسی مهارت های پایه ای پرداخته و دریافتند که تجهیزات ورزش مورد نیاز و همچنین برنامه ریزی برای این برنامه ها یکی از نکات ضروری برای گسترش این ورزش ها می باشد. گلنز و بی شاپ22 (2010) به بررسی برنامه ی توسعه ای پرداخته اند و تاثیر اولویت های فرهنگی را دراین برنامه ها تاثیر گذار دانسته اند. انجمن ایرلند شمالی23 در (2010) نیز در پژوهشی به بررسی موانع شرکت در ورزش و فعالیت بدنی پرداختند و نشان دادند که که موانع اجتماعی و فرهنگی، موانع عملی، و موانع دانش به عنوان موانع اصلی انتخاب شدند.کرافورد، جکسون و گادبی24(1991) بر اساس مدل سلسله مراتبی نیز، سه دسته از موانع را شناسایی کردند: موانعی که به افراد و یا نیروهای انسانی مرتبط با برنامه ها مرتبط است، موانعی که به ارتباطات افراد یا دانش آموزان مربوط است و دسته ی آخر موانعی که به موانع ساختاری مربوطند که مربوط به سیاستگذاری می باشند. همچنین بحث حمایت از ورزش های پایه همواره در ورزش ایران وجود داشته است گسترش برنامه های تربیت بدنی و ورزش های پایه در مدارس کشور به امکانات مالی و انسانی مطلوب و برنامه ریزی دقیق و اصولی نیاز دارد، اما شواهد موجود نشان از عدم برنامه ریزی مطلوب در زمینه اصول و اهداف کلی در آموزش و پرورش، کمبود معلم ورزش در مدارس ابتدایی، محدود بودن ساعات درس ورزش، کمبود کتاب های علمی و عدم تخصص کافی و کمبود دانش و آگاهی معلمان در زمینه ورزش، کمبود تجهیزات، وسایل و مکان های ورزشی کافی و استاندارد و ضعف مدیریت یا عدم همکاری مدیران طی سال های گذشته دارد(افضل پور و همکاران،1386).
بنابراین سازمان آموزش و پرورش که متولی تعلیم و تربیت افراد، به ویژه نونهالان، نوجوانان و جوانان است، مسئولیت تامین سلامت جسم و روح آنان را از راه توسعه ی برنامه های تربیت بدنی در مدارس نیز بر عهده دارد. از این رو، گسترش برنامه های تربیت بدنی در مدارس و توسعه ورزش های پایه از نیازهای اساسی تعلیم و تربیت بوده و لزوم استمرار آن در همه ی مقاطع تحصیلی انکارناپذیر است. از نظر ساختار آموزش و پرورش یک دانش آموز نحوه انجام فعالیت های حرکتی و ورزشی عمده خود را در چارچوب درس تربیت بدنی و ورزش آموزش دیده و اجرا می کند و دستاوردهایی که در این تحقیق با شناسایی موانع موجود در ورزش های پایه در مدارس، به دست می آید، قطعا در توسعه ورزش همگانی و بالطبع ورزش قهرمانی تاثیر گذار می باشد و از طرفی در رشد سلامت جسمانی و روانی و آمادگی های جسمانی و حرکتی و ساختن نیروی فعال و سازنده در نسل فردای جامعه اثرگذار است. برای پاسخ گویی به نیازهای ورزش پایه شهر تهران و تحلیل دقیق از چالشها و مشکلات کنونی و جهت دهی به توسعه ورزش پایه و شناسایی موانع و عوامل بازدارنده آن براساس نیازهای واقعی، به برنامه جامع و تحقیقات وسیعی در این استان نیازمند است. با توجه به تحقیقات انجام شده هر کدام از این تحقیقات جنبه های مختلف و گوناگونی از ورزش به طور عام بررسی کرده اند. راه حلها و تنگناهایی را آشکار کرده اند و گامهایی در جهت پیشرفت ورزش برداشته اند. ولی یک حوزه خاص از ورزش (ورزش پایه) به طور گسترده به چالش کشیده نشده و تحقیقات صورت گرفته نسبتا کم بوده و نیازمند پژوهش های بیشتری است. لذا با توجه به اهمیت ورزش های پایه محقق در پی این سوال است که موانع توسعه ورزش پایه در مدارس شهر تهران چه می باشد؟
3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه ورزش پدیده ای پیچیده است و دارای ابعاد و کارکردهایی متعدد. ولی بیشتر آنها برای ما ناشناخته باقی مانده اند. برای بسیاری از ما، ورزش تنها، موضوعی سرگرم کننده است که برای گذران اوقات فراغت به کار می آید، در حالی که بی تردید، توسعه و گسترش ورزش در بین مردم آثار مفید مثبت فراوانی برای روح و جسم، سلامت و حتی برای زندگی اجتماعی انسان ها دارد. این اثرات به اندازه ای از اهمیت ویژه برخوردارند که در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثر گذار در رشد اقتصادی ملی تا حد زیادی مورد توجه می باشد(ایکدا25،2001). در سطح بین المللی، ورزش یازدهمین رتبه را در بین صنایع عمده مختلف داراست. صنعت ورزش، بخش هایی نظیر کالاهای ورزشی، بازاریابی، سرپرستی اجرا و حمایت مالی، ورزش های حرفه ای، پوشاک ورزشی، رسانه های ورزشی و ورزش های تفریحی را در بر می گیرد (جورجیا26، 2011). بطوریکه صنعت سلامت به عنوان یکی از صنایع مرتبط با ورزش مورد ملاحظه بوده و تجارت ناشی از مشارکت در فعالیت بدنی شامل تولیدات، آموزش، کالاها و خدمات مرتبط با فعالیت بدنی می باشد. باید خاطر نشان کرد که خدمات ارائه شده در بخش سلامتی و تندرستی و مصرف محصولات آن به عنوان یک صنعت مشخص و متمایز مورد نظر قرار گرفته است(آلکساندریاس27، 2008). بنابراین آنچه مسلم است کارآیی و بهره وری منابع انسانی در هر جامعه ای در گرو برخورداری از زندگی سالم و داشتن سلامت روانی و جسمانی میسرخواهد بود. لذا پرداختن مستمر و منظم به فعالیت های بدنی و ورزشی با توجه به شرایط حاکم بر ز ندگی امروزی امری ضروری و لازم می باشد(پورقاسم،1387).
همچنین آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و پیشرفت و توسعه هر جامعه دارد. ارتقای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع بستگی به توجه مسئولان و برنامه ریزان و توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش در آن کشور دارد. از آنجا که تربیت بدنی و ورزش یکی از قوی ترین نهادهای تاثیرگذار در فرهنگ جامعه محسوب می شود می توان با گسترش و توسعه فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در مدارس سطح توانایی های جسمانی، روانی و قوای عقلانی دانش آموزان را افزایش و تنش های روانی و جسمانی آنها را کاهش داد(عبدلی و همکاران،1387). شرکت در فعالیت های ورزشی مدرسه فرصت هایی برای دانش آموزان فراهم می کند تا از نظر فیزیکی فعال شده و عزت نفس و سلامت روانی خود را افزایش دهند. از مسائل عمده نظام تعلیم وتربیت در هر جامعه، چگونگی تربیت و پرورش افراد بر اساس نیازهای آن جامعه می باشد. تحقق چنین هدفی مستلزم به کارگیری شیوه ها و اصولی می باشد که مبتنی بر یافته های علمی، پژوهشی و اصول عقلی است. بنابراین جامعه ما نیز برای توفیق در بهره مندی از بزرگترین و مهم ترین سرمایه های خود یعنی نیروی عظیم نوجوان و جوان نیاز به توجه پیگیر، برنامه ریزی دقیق و حساب شده و نظارت بر اجرای مطلوب درس تربیت بدنی و ورزش خصوصا ورزش های پایه در مدارس دارد.
با توجه به اینکه مسائل و عوامل بسیاری بر توسعه ورزش های پایه در مدارس کشور تاثیر گذار می باشند و اینکه مشکلات و موانع زیادی در راه توسعه وجود داشته باشد، انجام تحقیق در این زمینه ضروری است. لذا نتایج تحقیق می تواند به مسئولان و دست اندرکاران امر تربیت بدنی و ورزش در آموزش و پرورش کمک کند تا با شناخت عوامل اثر گذار و شناسایی و اولویت بندی مشکلات موجود، راهکارهای مناسب را برای برطرف کردن مشکلات اتخاذ نموده، گامی موثر در تحقق اهداف آموزشی ورزش های پایه بردارند. همچنین دانستن مشکلات موجود می تواند سیمای موجود ورزش های پایه را مشخص نماید؛ زمانی مسئولان و برنامه ریزان تربیت بدنی می توانند به خوبی و با دقت برنامه ریزی نمایند که در سطح کشور و کلیه ی استان ها اطلاعات لازم موجود باشد و این امر ضرورت و اهمیت تحقیق در این زمینه را دو چندان می کند. نظر به وجود چنین مواردی، بررسی شناسایی موانع و مشکلات ورزش های پایه در مدارس ضرورت انکار ناپذیر می باشد. بنابراین اگر ورزش پایه کامل مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و عواملی که باعث رشد آن می شود و رویکردهایی را که در توسعه آن دخیل اند شناسایی شده و اینکه چه عواملی پیشرفت در این حیطه را تسهیل می کند، به طور قطع راهکارهایی را که ما را به پیشرفت رهنمون می سازد، در خواهیم یافت و خواهیم توانست با توسعه ورزش پایه که زیربنای ورزش همگانی و قهرمانی است قهرمانان ورزشی را کشف یا پرورش یا حفظ نماییم. شناخت عوامل توسعه و موانع آن با توجه به اینکه اولاً عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش پایه به طور کامل تعیین نشده و دوم اینکه اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار در توسعه ورزش پایه انجام نگرفته و سوم با توجه به اینکه موانع بازدارنده ورزش همگانی پایه در شهر تهران صورت نگرفته است، ضروری است.
4.1. اهداف تحقیق
1.4.1. اهداف کلی تحقیق
هدف کلی از این تحقیق شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران می باشد.
2.4.1. اهداف جزئی تحقیق
بررسی موانع فرهنگی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس
بررسی موانع مدیریتی وبرنامه ریزی بر رشدو توسعه ورزش های پایه مدارس
بررسی موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزشهای پایه درمدارس
بررسی موانع ساختاری بر رشدوتوسعه ورزش های پایه در مدارس
بررسی موانع زمانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس
بررسی موانع انگیزشی بررشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس
بررسی موانع جسمانی-روانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس
بررسی اولویت بندی بین موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس.
5.1. فرضیات تحقیق
موانع فرهنگی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیرمعنی داری دارد.
موانع مدیریتی وبرنامه ریزی بر رشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزشهای پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
موانع ساختاری بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
موانع زمانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
موانع انگیزشی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
موانع جسمانی_روانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
اولویت بندی بین موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس معنیداری وجود دارد.
6.1. محدوده تحقیق
محدوده زمانی: زمان اجرای این پژوهش در سال 1393-1392بوده است.
محدوده جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش تنها به مدیران آموزش و پرورش و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی شهر تهران محدود شده است.
محدوده جمع آوری اطلاعات: برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از آزمودنی ها، تنها از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازگیری استفاده شده است.
محدوده جغرافیایی تحقیق: این پژوهش تنها در شهر تهران مناطق 1و4و8و13 آموزش پرورش انجام گرفته است.
7.1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
ورزش28
کلمه ورزش در زبان فارسی همانطوری که از علامت مصدر آن (ش) مشخص میشود اسم مصدری است از فعل ورزیدن که در”فرهنگ فارسی عمید” بدین گونه معنی شده است:کارپیاپی، پیاپی کاری کردن برای تمرین و عادت، حرکت پیاپی اعضای بدن برای تقویت اعصاب و عضلات، هرگونه عمل و حرکتی که برای تقویت اعضاء و به منظورحفظ تندرستی به تنهایی یا دسته جمعی انجام داده شود(سعدی سیوکی،1388).
ورزش می تواند به عنوان تمام اشکال فعالیت بدنی که مربوط به به آمادگی جسمانی، روانی، رفاهی و تندرستی و تعامل اجتماعی تعریف شود که این شامل بازی، تفریح ??و سرگرمی، سازمان یافته، ورزش گاهگاهی و یا رقابتی و ورزش های بومی می باشد(انجمن ورزشی استرالیا29،2013).
ورزش پایه30
ورزش پایه به ورزش های شنا، ژیمناستیک و دومیدانی که در مدارس انجام می گیرد اطلاق می شود.
موانع31
موانع به کلیه عواملی اطلاق می شود که فرد را از اجرا و عدم اجرای فعالیتی باز می دارد.
در این تحقیق منظور از موانع مشکلاتی است که در ورزش های پایه در مدارس شهر تهران وجود دارد که به 7 دسته زیر تقسیم شده است:
1. موانع فرهنگی
2. موانع مدیریتی
3. موانع مالی
4. موانع زمانی
5. موانع مدیریتی وبرنامه ریزی
6. موانع ساختاری
7. موانع. انگیزشی
توسعه32
پیشرفت و رشد ورزش های پایه در مدارس استان تهران.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشین? تحقیق
1.2. مقدمه
در فصل حاضر مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بحث قرار می گیرد که در مبحث مبانی نظری ابتدا به تعریف ورزش، تعاریف، اهداف و توسعه ورزش، مدل های توسعه ورزش و سپس در انتها نیز درباره ورزش پایه و ورزش در مدارس و تحقیقات انجام شده در داخل اشاره می شود و در ادامه به تحقیقات و پژوهش های انجام شده در سایر کشور ها و در پایان به جمع بندی پرداخته می شود.


دیدگاهتان را بنویسید