5- اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
8- اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.

امضاء دانشجو

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب مجید لطفی شهپر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید که در تاریخ 16/11/1393 از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان: بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر با کسب نمره 20 به حروف بیست و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم:
1)این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه،کتاب،مقاله و …)استفاده نموده ام،مطابق ضوابط و رویه موجود،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)این پایان نامه/رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح،پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم/فاز حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت

نام و نام خانوادگی: مجید لطفی شهپر
تاریخ و امضاء

صورت جلسه دفاع
با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید لطفی شهپر در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید تحت عنوان: بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزربا حضور استاد راهنما، استاد (استادان) و هیأت داوران در دانشــگاه آزاد اســـلامی واحد جــــاسب در تاریخ 16/11/1393 تشکیل گردید.در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره “20” /بیست با امتیاز عالی دریافت نمود.

استاد راهنما : دکتر محمد مقداد فلاح امضاء تاریخ

استاد داور اول: دکتر حامد عدالتی امضاء تاریخ

استاد داور دوم: دکتر محمد هنرپیشه امضاء تاریخ

مدیر گروه آموزشی : دکتر حامد عدالتی امضاء تاریخ

رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی جاسب
امضاء

تقدیم به یکتای بی همتا

سپاس گزاری

سپاس خدایی را که آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست.
بر خود لازم می دانم خالصانه ترین قدردانیهای خود را تقدیم استاد گرانقدری نمایم که این رساله حاصل راهنمایی های آنهاست.
از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد مقداد فلاح، علاوه بر زحمت راهنمایی این رساله، از تجارب مختلف این بزرگوار بهره برده ام و لطف ایشان همیشه شامل حال من بوده است، خالصانه تشکر
می کنم.
لازم می دانم از زحمات پدر و مادرم و از همسر عزیزم که از سختی های این مسیر در طی این دو سال تحصیل بی بهره نبوده و در همه حال در کنارم بودند سپاسگزار باشم.
امیدوارم نتایج این رساله کمکی به ایجاد فناوری شکل دهی فلزات با استفاده از لیزر در کشور عزیزم ایران بنماید.
مجید لطفی شهپر

چکیده:
فرآیند شکل‌دهی با لیزر، به‌خصوص در سال‌های اخیر، به‌طور گسترده‌ای موردتوجه قرار گرفته است. در این فرآیند، با تابش پرتو لیزر بر سطح ورق، که با ایجاد یک گرمایش موضعی سریع و متعاقب آن سرمایش ناحیه‌ حرارت‌دیده همراه است، شکل‌دهی انجام می‌شود. هرچند، نحوه توزیع دمایی القا شده بر اثر تابش پرتو لیزر در قطعه، مشخص‌کننده‌ نوع مکانیزم شکل‌دهی است. بسته به انتخاب اندازه‌ پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند، مکانیزم و نحوه‌ تغییرشکل ورق متفاوت می‌باشد. در این رابطه، سه مکانیزم گرادیان دمایی، کمانش و کوتاه‌کردن معرفی شده است.درراستاي اهداف اين پایان نامه، مطالعه اثر پارامترهای مختلف بر زاویه خمش، پیش بینی شده و مورد بررسی قرار می گیرد. سپس خمش ورقهای فلزی با استفاده از پرتو لیزر به صورت کوپل حرارتی – مکانیکی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS مدلسازی شده و شبیه سازی با تغییر پارامترهایی از قبیل قطر پرتو،سرعت عبور پرتو، ضخامت ورق، توان لیزر و تعداد پاس مورد بررسی قرار گرفته است. ادامه پژوهشهای انجام گرفته به صورت تجربی بوده و براساس طراحی آزمایش ارائه شده، پنج پارامتر(توان لیزر، سرعت عبور پرتو لیزر، قطر اشعه،ضخامت ورق، تعدادپاس) از پارامترهای موثردر فرآیند بررسی شده است. سپس جهت ارزیابی، تاثیر توان لیزر، سرعت عبور پرتو لیزر و ضخامت ورق و تعداد پاس بر روند افزایش زاویه خمش به وسیله دیاگرامها و نمودارها به کمک نرم افزار Design Expert بررسی شده است. مطالعه بعدی، به تاثیر زمان توقف یا مدت زمان سرمایش بین پاسها می پردازد.نتایج بررسی ها نشان داد که از میان متغیرهای یاد شده، تعداد پاس و توان لیزر رابطه مستقیم و ضخامت ورق، قطر پرتو و سرعت اسکن به ترتیب رابطه عکس با زاویه نهایی خم دارد.

واژگان کلیدی: فرآیند شکل‌دهی با استفاده از لیزر، مکانیزم‌های شکل‌دهی، تاثیر پارامترهای فرآیندی، روش المان محدود

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
فصل 1 1
1-1- مقدمه 2
1-2- انواع فرآیندهای شکل‌دهی 2
1-2-1- فرآیندهای خم‌کاری 3
1-2-1-2- خم‌کاری ترمومکانیکی…………………………………………………………………………………………………………3
1-3- فرآیند شکل‌دهی با لیزر 4
1-4- مزایای شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر……………………………………………………………………………………..6
1-5- موارد کاربرد فرآیند شکل دهی با لیزر………………………………………………………………………………………….6
1-6- نگاهی گذرا بر پژوهش‌های پیشین 8
1-7- روش اجزای محدود 11
1-8- شبیه سازی فرآیندشکل دهی با لیزر به روش المان محدود 12
1-9 – اهداف پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………..11
1 -10- ساختار این پایان نامه 14
فصل 2 13
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2- طبقه بندی فرآیند شکل دهی با لیزر………………………………………………………………………………………….14
2-2-1- شکل دهی دو بعدی با لیزر……………………………………………………………………………………………………14
2-2-2- شکل دهی سه بعدی با لیز…………………………………………………………………………………………………….15
2-3- مکانیزم های شکل دهی با لیزر………………………………………………………………………………………………….15
2-3-1- مکانیزم گرادیان دمایی 18
2-3-2- مکانیزم کمانش 20
2-3-3- مکانیزم کوتاه کردن 21
2-4- مدل‌های تحلیلی برای پیش‌بینی مقدار تغییرشکل 23
2-4-1- مکانیزم گرادیان دمایی 23
2-4-2- مکانیزم کمانش 25
2-5- مطالعه روش های تجربی بررسی فرآیند شکل دهی با لیزر……………………………………………………..22
2-5- مقدمه 25
2-5-1- پارامترهای انرژی لیزر 25
2-5-2- پارامترهای فیزیکی 27
2-5-3- مشخصه‌های هندسی ورق 28
2-6- اثر شرایط گیره‌بندی بر مقدار زاویه‌ خم 29
2-6-1- گیره‌بندی از نوع یک سرگیردار 29
2-6-2- گیره‌بندی از نوع V شکل 32
2-7- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-8- پيشنهادهایی براي ادامه‌ کار 36
فصل3- روش انجام شبیه سازی عددی فرآیند………………………………………………………………………………….34
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
3-2- تعریف مساله……………………………………………………………………………………………………………………………35
3-3- مدل اجزای محدود………………………………………………………………………………………………………………….36
3-3-1- ترسیم هندسه مدل………………………………………………………………………………………………………………36
3-3-2- تعریف مشخصات ماده……………………………………………………………………………………………………….37
3-3-3- اعمال شرایط مرزی…………………………………………………………………………………………………………….37
3-3-3-1- شرایط مرزی حرارتی……………………………………………………………………………………………………..38
3-3-3-2- شرایط مرزی مکانیکی……………………………………………………………………………………………………38
3-3- 4- بارگذاری حرارتی………………………………………………………………………………………………………………39
3-3-5- شبکه بندی مدل…………………………………………………………………………………………………………………….39
3-4-تحلیل اجزای محدود

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید