اسفند 1392

Islamic Azad University
Germi Branch
Submitted in partial fulfilment of the Requirements for the A Thesis
degree of M.A in Excutive Management Strategic Orientation.
Title
The survey of relationship between Emotional Intelligence Of Managers & Organizational Learning Culture in Eastazarbaijan province General Post Office

Supervisor
Dr.Hosein Alipour
Advisor
Dr.Ebrahim Dadfar
By
Ali Asghar Payandeh

March 2014

سپاسگزاري:

سپاس و ستايش مخصوص خداوندي است كه آثار قدرت او برچهره روز روشن ، تابان است
و انوار حكمتش در دل شب تار درخشان. آفريدگاري كه خويشتن را به ما شناساند و درهاي
علم را بر ما گشود و عمري و فرصتي عطا فرمود تا بدان ، بنده ضعيف خويش را در طريق
علم و معرفت بيازمايد. جاي بسي شکر و سپاس است که به ما توان آن را داد که بتوانيم اين
گردآوري را براي گروه مديريت فراهم نمائيم.
و با سپاس از جناب آقاي دكتر حسين عليپور به خاطر راهنمايي عالمانه و صميمانه ايشان،
دكتر ابراهيم دادفر استاد مشاور، دكتر محمد فيضي و تمامي اساتيد و كساني كه در تهيه اين
پايان نامه مرا ياري نموده و علم و ادب آموختند.

تقديم به:

ساحت مقدس نازنيني كه چشم انتظار اوييم تا بيايد و
جهان را پر از عدل و داد نمايد، مادر بزرگوارش كه
بهانه خلقت است، پدر و مادر عزيزم ، همسر و فرزند
نازنينم كه سختي ها را به جان خريدند و همه آنان كه
مرا به هر نحوي ياري نمودند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده……………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- بيان مساله ……………………………………………………………………………………….. 3
1-3- سوال اصلي………………………………………………………………………………………. 4
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق ……………………………………………………………………… 4
1-5- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………….. 5
1-5-1- اهداف كلي…………………………………………………………………………………….. 5
1-5-2- اهداف فرعي…………………………………………………………………………………… 5
1-6- چارچوب نظري…………………………………………………………………………………. 5
1-6-1- نظريه آكادمي هوش عاطفي دانيل گولمن…………………………………………………….. 5
1-6-2- نظريه ميخائيل ماركوارت…………………………………………………………………….. 6
1-7- فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………….. 6
1-7-1- فرضيه اصلي………………………………………………………………………………….. 6
1-7-2- فرضيه هاي فرعي…………………………………………………………………………….. 6
1-8- متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………… 7
1-8-1 متغير مستقل…………………………………………………………………………………….. 7
1-8-2- متغير وابسته……………………………………………………………………………………. 7
1-9- قلمروتحقيق………………………………………………………………………………………… 7
1-10- تعريف مفهومي متغيرها…………………………………………………………………………. 7
1-11- تعريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………. 8
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-12- مدل مفهومي تحقيق…………………………………………………………………………… 9
1-13- مدل عملياتي تحقيق……………………………………………………………………………. 9
فصل دوم :ادبيات تحقيق
بخش اول: هوش عاطفي
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 10
2-2- عاطفه……………………………………………………………………………………………. 11
2-3- هوش…………………………………………………………………………………………….. 12
2-3-2- نظريه سه وجهي استرنبرگ…………………………………………………………………. 12
2-3-3-نظريه هوش چندگانه………………………………………………………………………….. 13
2-4- انواع هوش……………………………………………………………………………………… 14
2-4-1- هوش مصنوعي ……………………………………………………………………………. 14
2-4-2- هوش طبيعي………………………………………………………………………………….. 15
2-4-3- هوش اجتماعي………………………………………………………………………………. 16
2-5- هوش عاطفي و بهره هوشي…………………………………………………………………… 16
2-5-1- مقايسه هوش عاطفي و عقلي………………………………………………………………… 17
2-5-2- رابطه هوش عاطفي و اثربخشي مديران…………………………………………………… 18
2-5-3- مفاهيم اساسي هوش عاطفي ازديدگاه ماير و سالووي…………………………………….. 18
2-5-4- مفاهيم اساسي هوش عاطفي ازنظر بار – آن……………………………………………… 20
2-6- هوش فرهنگي…………………………………………………………………………………… 24
2-6-1- تعريف هوش فرهنگي………………………………………………………………………. 24
2-6-2- ابعاد هوش فرهنگي…………………………………………………………………………. 25
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6-3- اجزاي هوش فرهنگي………………………………………………………………………. 25
2-7- هوش عاطفي……………………………………………………………………………………. 26
2-7-1- تعريف هيجان……………………………………………………………………………….. 29
2-7-2- تعريف هوش هيجاني دانيل گولمن…………………………………………………………. 29
2-7-3- ابعاد هوش هيجاني………………………………………………………………………….. 29
2-7-4- رابطه هوش عاطفي و شخصيت……………………………………………………………. 30
2-7-5- جذابيت هوش هيجاني……………………………………………………………………….. 30
2-7-6- هوش عاطفي و بهره هوشي………………………………………………………………… 31
2-7-7- اندازه گيري هوش هيجاني………………………………………………………………….. 31
2-7-8- اهميت هوش هيجاني………………………………………………………………………… 32
2-7-9- گسترش هوش هيجاني………………………………………………………………………. 33
2-7-10- رابطه هوش هيجاني با هوش فرهنگي……………………………………………………. 33
2-7-11- آموزش هوش هيجاني……………………………………………………………………… 34
2-7-12- مباني هوش هيجاني ……………………………………………………………………….. 34
بخش دوم: فرهنگ سازماني يادگيرنده
2-2-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………. 35
2-2-2- تعريف فرهنگ………………………………………………………………………………. 35
2-2-3- تعريف فرهنگ سازماني …………………………………………………………………… 36
2-2-4- مدل هاي رايج فرهنگ ……………………………………………………………………. 36
2-2-5- ويژگي هاي فرهنگ سازماني ……………………………………………………………… 37
2-2-6- نقش و كاركرد هاي فرهنگ در سازمان …………………………………………………… 38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-7- شكل گيري فرهنگ سازماني …………………………………………………………….. 38
2-2-8- انواع فرهنگ سازماني …………………………………………………………………… 39
2-2-9- سطوح فرهنگ سازماني شاين…………………………………………………………….. 40
2-2-10- مفهوم سازمان يادگيرنده …………………………………………………………………. 42
2-2-10-1- تعريف سازمان…………………………………………………………………………. 42
2-2-10-2- تعريف

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید