فرآیند……………………………………………………………………………………………………….40
3-4-1- کانتور توزیع دمایی ورق………………………………………………………………………………………………………..40
3-4-2- کانتور جابجایی ورق………………………………………………………………………………………………………………45
فصل 4- روش انجام آزمایش های تجربی…………………………………………………………………………………………..50
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
4-2- تجهیزات آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………….51
4-2-1- فرآیند شکل دهی با استفاده از لیزر……………………………………………………………………………………….51
4-2-1-1- آزمایش های اولیه و استفاده از ورق های بدون پوشش………………………………………………….51
4-2-1-2- آزمایش های تجربی روی ورق های پوشش داده شده……………………………………………………52
4-2-2- فرآیند شکل دهی با لیزر به همراه نیروی کمکی…………………………………………………………………..55
فصل 5- انجام آزمایش تجربی و شبیه سازی عددی و استخراج نتایج آن…………………………………………58
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
5-2- طراحی آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………..59
5-3- طراحی آزمایش به روش عاملی…………………………………………………………………………………………………59
5-4- طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ…………………………………………………………………………………………60
5-4-1- طراحی ترکیب مرکزی…………………………………………………………………………………………………………..61
5-5- آزمایش های تجربی…………………………………………………………………………………………………………………..62
5-5-1- طراحی آزمایش به روش ترکیب مرکزی………………………………………………………………………………62
5-5-2- انتخاب مدل برازش……………………………………………………………………………………………………………….64
5-5-3- تاثیر پارامترهای فرآیند…………………………………………………………………………………………………………..66
5-5-4- تحلیل واریانس نتایج آزمایش……………………………………………………………………………………………….72
5-5-5- تعیین رابطه نهایی زاویه خمش……………………………………………………………………………………………..74
5-6- صحت سنجی شبیه سازی عددی فرآیند……………………………………………………………………………………75
5-6-1- مقایسه نتایج تجربی و عددی…………………………………………………………………………………………………75
5-7- شبیه سازی عددی……………………………………………………………………………………………………………………….78
5-7-1- طراحی آزمایش به روش عاملی…………………………………………………………………………………………….78
5-7-2- انتخاب مدل برازش………………………………………………………………………………………………………………..85
5-7-3- تاثیر پارامترهای فرآیند…………………………………………………………………………………………………………..86
5-7-4- تحلیل واریانس نتایج شبیه سازی…………………………………………………………………………………………89
5-7-5- تعیین رابطه نهایی زاویه خمش…………………………………………………………………………………………….92
5-8- وقوع خمش منفی………………………………………………………………………………………………………………………93
5-9- فرآیند شکل دهی با لیزر به همراه نیروی کمکی………………………………………………………………………94
5-10- بررسی عددی تاثیر برخی از متغیرهای آزمایش…………………………………………………………………….96
5-10-1- اثر نرخ تغذیه………………………………………………………………………………………………………………………96
5-10-2- اثر مقدار زمان توقف در شکل دهی چند پاسه با لیزر………………………………………………………97
5-10-3- بررسی نوع استراتژی اسکن پرتو………………………………………………………………………………………99
فصل 6- نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………….102
6-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….103
6-2- پیشنهادهایی برای ادامه کار………………………………………………………………………………………………………104
مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………105

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

جدول 2-1 : مکانیزم‌های فرآیند شکل‌دهی با استفاده از پرتو لیزر. ..20
جدول 3-1: مشخصات فیزیکی و مکانیکی آلومینیوم در محدوده دمایی 204.4-37.8 ……………………37
جدول 3-2 : مشخصات فیزیکی و مکانیکی آلومینیوم در محدوده دمایی 426.7-260 ……………………37
جدول 4-1 : ضریب جذب چند ماده به ازای دو طول موج مختلف لیزر…………………………………………52
جدول 4-2 : مشخصات لیزر مورد استفاده درآزمایشهای تجربی……………………………………………………….53
جدول5-1 : عامل های مورد بررسی و سطوح آن………………………………………………………………………………63
جدول 5-2 : داده های آزمایش صورت گرفته با اعمال ترتیب تصادفی……………………………………………63
جدول 5-3 : مدلهای رایج برازش……………………………………………………………………………………………………….65
جدول 5-4 : مجموع مربعات مدلها…………………………………………………………………………………………………….65
جدول 5-5 : بررسی کلی مدلها…………………………………………………………………………………………………………..66
جدول 5-6 : تحلیل واریانس مدل 2FI استفاده شده…………………………………………………………………………74
جدول 5-7 : عامل های مورد بررسی و سطوح آن…………………………………………………………………………….78
جدول 5-8 : داده های حاصل از شبیه سازی عددی فرآیند……………………………………………………………..78
جدول 5-9 : فهرست توابع تبدیل توانی رایج……………………………………………………………………………………85
جدول 5-10 : تحلیل واریانس مدل 2FI……………………………………………………………………………………………91
جدول 5-11 : مقادیر کدبندی شده عامل A ……………………………………………………………………………………..92

فهرست شکل‌ها
عنوان ……….صفحه
شکل 1-1 : طبقه‌بندی فرآیندهای شکل‌دهی 2
شکل 1-2 : فرآیند شکل‌دهی با لیزر به‌منظور ایجاد خم مستقیم ساده 4
شکل 1-3 : تاریخچه‌ فرآیند شکل‌دهی با لیزر .5
شکل 2-1: نمونه ای از شکل دهی دو بعدی ورقهای فلزی با لیزر…………………………………………………..14
شکل 2-2: نمونه ای از شکل دهی سه بعدی ورقهای فلزی با لیزر………………………………………………… 15
شکل 2-3 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم گرادیان دمایی …..17
شکل 2-4 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم کمانش 19
شکل 2-5 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم کوتاه کردن 20
شکل 2-6 : نیروها و ممان‌ها در مدل دولایه‌ای ولرتسن 22
شکل 2-7 :اثر پارامترهای لیزر 24
شکل 2-8 : تاثیر شاخص اثرگرمایی بر زاویه خم 25
شکل 2-9 : تاثیر پارامترهای هندسی ورق بر زاویه خم 26
شکل 2-10 : گیره‌بندی یک سرگیردار 26
شکل 2-11 : شمایی از هندسه‌ پرتو تابشی در شرایط گیره‌بندی یک سرگیردار 27
شکل 2-12 : اثر زاویه‌ خم بر مساحت پرتو تابشی 28
شکل 2-13 : انرژی موثر تابشی به‌ازای افزایش زاویه‌ خم 29
شکل 2-14 : گیره‌بندی V‌شکل 29
شکل 2-15 : شمایی از هندسه‌ پرتو تابشی در شرایط گیره‌بندی ساده 30
شکل 2-16 : اثر زاویه‌ خم بر مساحت پرتو تابشی 31
شکل 2-17 : انرژی موثر تابشی به‌ازای زاویه‌ خم …31
شکل 3-1: مدل ترسیم شده در نرم افزار…………………………………………………………………………………………….36
شکل 3-2 : گیره بندی ورق به شیوه یک سر گیردار………………………………………………………………………….38
شکل 3-3 : اعمال بار حرارتی در یک مرحله از حرکت گسسته پرتو……………………………………………….39
شکل 3-4 : شبکه بندی ترکیب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید