بعد از اظهار نظر نهايي توسط اساتيد، نظرات ايشان لحاظ و تغييرات لازم در سوالات به وجود آمد. براي برآورد پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ اسنفاده گرديد. براساس اين روش با استفاده از نرم افزار آماري spssميزان پايايي آزمون براي هوش عاطفي مديران 804/0و براي فرهنگ سازماني يادگيرنده782/0بدست آمد. با توجه به عدد بدست آمده مي توان گفت که: سوالات پرسشنامه از همبستگي و پايايي بالايي برخوردار مي باشند.

جدول شماره 3-3- پايايي تحقيق
ضريب آلفاي كرونباخ

782/0
فرهنگ سازماني
804/0
هوش عاطفي
806/0
خودآگاهي
830/0
خودمديريتي
752/0
آگاهي اجتماعي
748/0
مديريت روابط

3-6- روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري
دراين تحقيق براي توصيف داده ها از آمار توصيفي و براي تحليل آنها از آمار استنباطي استفاده شده است. بدين ترتيب كه براي توصيف پاسخهاي داده شده به سوالات پرسشنامه تحقيق از نمودارها و جداول كه در آن درصدهاي مربوط به طبقات متغيرها، ميانگين و انحراف استاندارد و در بخش استنباطي هم از آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي فرضيه ها استفاده شده است. چون مي خواهيم رابطه بين متغير ها را بررسي كنيم از اين روش استفاده كرده ايم.
و از طريق نرم افزار آماري SPSS، اقدام به تلخيص ، طبقه بندي و تجزيه و تحليل آماري داده‌ها مي‌شود.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل آماري اطلاعات

4-1- مقدمه
در اين فصل داده هايي كه از طريق پرسشنامه هاي جمع آوري شده بدست آمده اند، با استفاده از دو روش آمار توصيفي و آمار استنباطي در سه بخش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بدين ترتيب كه ابتدا در بخش اول فصل حاضر براي توصيف نظرات نمونه آماري در رابطه با سؤالات از جدولهاي توزيع فراواني و درصد پاسخهاي مربوطه استفاده گرديد. در بخش دوم نيز براي توصيف نظرات نمونه آماري در رابطه با فرضيه ها از جدولهاي توزيع فراواني و درصد پاسخهاي مربوط استفاده شد. سپس در بخش سوم فرضيه هاي تحقيق بر اساس نتايج بدست آمده از بررسي سؤالات، با استفاده از آمار استنباطي مورد آزمون قرار گرفته تا رد يا تاييد شود. به اين صورت كه براي آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است.

4-2- بخش اول: آمار توصيفي

جدول 4-1: توزيع فراواني جنسيت پاسخگويان

گزينه
فراواني
درصد
مرد
زن
جمع
92
33
125
6/73
4/26
100

همان طور كه در جدول 4-1 مشاهده مي شود، اكثر پاسخگويان (6/73 درصد) مرد هستند. در سازمانهاي دولتي اين تركيب جنسيتي حاكم است

جدول 4-2: توزيع فراواني تحصيلات پاسخگويان

گزينه
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصدتراکمي
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
جمع
جواب نداده
جمع
17
90
13
120
5
125
6/13
72
4/10
96
4
100
14
75
11
100
14
89
100
بر اساس نتايج حاصله حدود يک سوم پاسخگويان(75 درصد) مدرک تحصيلي ليسانس داشته، 14 درصد فوق ديپلم بوده و 11درصد نيز فوق ليسانس و بالاتر هستند .

جدول 4-3: توزيع فراواني سن پاسخگويان

گزينه
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصدتراکمي
35-25 سال
45-36 سال
55-46 سال
كل
جواب نداده
جمع
33
64
20
117
8
125
4/26
2/51
16
6/93
4/6
100
28
7/54
3/17
100
28
7/82
100

مطابق با جدول 4-3 كمترين پاسخ دهندگان در رده سني 55- 46 سال قرار دارند كه با توجه به سطح سازماني مورد بررسي، عمدتاً مديران سازمان را شامل مي شود، و بيشترين پاسخ دهندگان به افراد 45- 36 سال اختصاص دارد.

جدول 4-4: توزيع فراواني سنوات خدمت پاسخگويان

گزينه
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تركمي
كمتر از 5 سال
10-5 سال
15-11 سال
20-16 سال
بيشتر از 20
كل
جواب نداده
جمع
17
32
22
24
23
118
7
125
6/13
6/25
6/17
2/19
4/18
4/94
5.6
100
14.4
2/27
8/18
20
6/19
100
4/14
7/42
5/62
5/72
100

4-3- بخش دوم: آمار توصيفي

جدول 4-5: توصيف متغيرهاي تحقيق(125=N)

حداکثر
حداقل
انحراف معيار
ميانگين

00/94
00/53
20387/8
2880/71
فرهنگ سازماني
00/121
00/103
93230/3
8560/113
هوش عاطفي
00/29
00/23
23429/1
5520/26
خودآگاهي
00/37
00/29
77644/1
7520/33
خودمديريتي
00/24
00/15
46133/1
3600/20
آگاهي اجتماعي
00/38
00/26
43210/2
1680/33
مديريت روابط

جدول شماره4-6 : توزيع فراواني متغير فرهنگ سازماني يادگيرنده
گزينه
فراواني
درصد
خيلي كم

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

جمع

15

31

40

28

11

125
12

8/24

32

4/22

8/8

100

با استناد به ارقام مندرج در جدول 4-6 مي توان گفت: 8/36 درصد پاسخگويان (با احتساب گزينه هاي خيلي کم و کم) فرهنگ سازماني را پايين ارزيابي کرده اند، اين در حالي است که 31 درصد نيز (با احتساب گزينه هاي خيلي زياد و زياد) فرهنگ سازماني را بالا قلمداد مي کنند. گفتني است که 32 درصد نيز در پاسخ به اين سئوال گزينه متوسط را انتخاب کرده اند. .

جدول شماره4-7 : توزيع فراواني متغير هوش عاطفي
گزينه
فراواني
درصد
هرگز
به ندرت
گاهي
معمولاً
تقريباً هميشه
هميشه
جمع
6
11
15
37
35
21
125
8/4
8/8
12
6/29
28
8/16
100

بر اساس ارقام مندرج در جدول فوق ، مي توان گفت ميزان بهره 6/13 درصد پاسخگويان(با احتساب گزينه هاي هرگز و به ندرت) ضعيف، 6/41 درصد(با احتساب گزينه هاي گاهي و معمولاً) در حد متوسط و 8/42 درصد(با احتساب گزينه هاي تقريباً هميشه و هميشه) زياد مي باشد.

جدول شماره4-8 : توزيع فراواني متغير خودآگاهي
گزينه
فراواني
درصد
هرگز
به ندرت
گاهي
معمولاً
تقريباً هميشه
هميشه
جمع
2
5
18
37
35
28
125
6/1
4
4/14
6/29
28
4/22
100
بر اساس ارقام مندرج در جدول فوق ، مي توان گفت ميزان خودآگاهي در بين بيش از 50 درصد پاسخگويان(با احتساب گزينه هاي تقريباً هميشه و هميشه) زياد بوده و 44 درصد نيز(با احتساب گزينه هاي گاهي و معمولاً) در حد متوسط قرار دارند.

جدول شماره4-9 : توزيع فراواني متغير خودمديريتي
گزينه
فراواني
درصد
هرگز
به ندرت
گاهي
معمولاً
تقريباً هميشه
هميشه
جمع
10
17
22
37
24
15
125
8
6/13
6/17
6/29
2/19
12
100

با توجه به نتايج حاصله مي توان گفت: ميزان خودمديريتي در بين 31 درصد پاسخگويان(با احتساب گزينه هاي تقريباً هميشه و هميشه) زياد بوده و 6/21 درصد (با احتساب گزينه هاي هرگز و بندرت)بهره كمي از خودمديريتي دارند. اين درحالي است كه بيش از 47 درصد پاسخگويان(با احتساب گزينه هاي گاهي و معمولاً) در حد وسط قرار گرفته اند.

جدول شماره4-10 : توزيع فراواني متغير آگاهي اجتماعي
گزينه
فراواني
درصد
هرگز
به ندرت
گاهي
معمولاً
تقريباً هميشه
هميشه
جمع
11
9
7
35
43
20
125
8/8
2/7
6/5
28
4/34
16
100

با توجه به ارقام مندرج در جدول 4-10مي توان گفت ميزان آگاهي اجتماعي در بين 4/50 درصد پاسخگويان(با احتساب گزينه هاي تقريباً هميشه و هميشه) زياد ، 6/33 درصد(با احتساب گزينه هاي گاهي و معمولاً) در حد وسط و در بين 16 درصد(با احتساب گزينه هاي هرگز و به ندرت) ضعيف مي باشد.
جدول شماره4-11 : توزيع فراواني متغير مديريت روابط
گزينه
فراواني
درصد
هرگز
به ندرت
گاهي
معمولاً
تقريباً هميشه
هميشه
جمع
2
8
12
39
42
22
125
6/1
4/6
6/9
2/31
6/33
6/17
100

با توجه به نتايج حاصله مي توان گفت: ميزان مديريت روابط در بين 2/51 درصد پاسخگويان(با احتساب گزينه هاي تقريباً هميشه و هميشه) زياد بوده و 8/40 درصد (با احتساب گزينه هاي گاهي و معمولاً) در حد وسط قرار دارند. اين در حالي است كه كمتر از 10 درصد پاسخگويان (با احتساب گزينه هاي هرگز و بندرت) از مديريت روابط ضعيفي برخوردار هستند.

4-4- بخش سوم :
آزمون فرضيه ها
در اين بخش با استفاده از ضريب همبستگي اسپير من به آزمون فرضيه ها مي پردازيم.
فرضيه شماره 1 :
بين خودآگاهي مديران و فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذر بايجانشرقي رابطه معني – ‍
داري وجود دارد.
جدول شماره 4-12 ضريب همبستگي فرضيه اول

ضريب همبستگي اسپيرمن
معناداري ضريب همبستگي
تعداد
نتيجهگيري
خود آگاهي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده
**0.480
000/0
125
پذيرش فرضيه تحقيق
P0/01**
جدول آماري حاصله نشان مي دهد که سطح معناداري بدست آمده (00/0) كوچكتر از سطح استاندارد(01/0) بوده و بيانگر وجود رابطه معنادار بين خود آگاهي مديران و فرهنگ سازماني يادگيرنده است. بنابراين بين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد(381/0) در نتيجه فرضيه فوق پذيرفته مي شود و بين دو متغير رابطه اي مستقيم، مثبت و با شدت بالاتر از متوسط مشاهده مي گردد.لازم به ذکر است که فرضيه فوق با 99 درصد اطمينان و يک درصد احتمال خطا پذيرفته مي شود و فرض H1مورد تاييد مي باشد
فرضيه شماره 2 :
بين خود مديريتي مديران و فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي رابطه معني داري وجود دارد.
جدول شماره 4-13: ضريب همبستگي فرضيه دوم

ضريب همبستگي اسپيرمن
معناداري ضريب همبستگي
تعداد
نتيجهگيري
خود مديريتي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده
098/0
279/0
125
رد فرضيه تحقيق

با استناد به جدول بالاميتوان اظهار کرد که سطح معناداري بدست آمده (0.279) بزرگتر از سطح استاندارد(05/0) مي باشد . لذا مي توان گفت بين دو متغير رابطه معنادار وجود ندارد. لذا اين فرضيه رد مي گرددو فرض H0مورد تاييد است.
فرضيه شماره 3 :
بين آگاهي اجتماعي مديران و فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي رابطه معني داري وجود دارد.
جدول شماره 4-14: ضريب همبستگي فرضيه سه

ضريب همبستگي اسپيرمن
معناداري ضريب همبستگي
تعداد
نتيجهگيري
آگاهي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده
291/0
003/0
125
پذيرش فرضيه تحقيق
P0/01
چنانچه در جدول شماره 4-15 مشاهده مي شود ميزان همبستگي فرضيه فوق 291/0 و سطح معني داري آن 003/0است. بنابراين فرضيه فوق تاييد مي شود و مي توان گفت كه بين دو متغير مذكور رابطه معني داري وجود دارد. به عبارتي ديگر بين آگاهي اجتماعي مديران و فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي رابطه معني داري وجود دارد و فرضH1 مورد تاييد قرار مي گيرد.
فرضيه شماره 4 :
بين مديريت روابط(مهارت هاي اجتماعي) مديران و فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي رابطه معني داري وجود دارد.

جدول شماره 4-15: ضريب همبستگي فرضيه چهار

ضريب همبستگي اسپيرمن
معناداري ضريب همبستگي
تعداد
نتيجهگيري
مديريت روابط و فرهنگ سازماني يادگيرنده
180/0*
045/0
125
قبول فرضيه تحقيق
P0/05*

ارقام مندرج در جدول فوق نشان مي دهد که مقدار سطح همبستگي بدست آمده(045/0) کوچکتر از سطح استاندارد 05/0 ميباشد، که نشانگر تائيد فرضيه مي باشد . به عبارتي بين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد. گفتني است که رابطه بين دو متغير رابطه اي مستقيم، مثبت و با شدت نزديک به متوسط مي باشد.
جدول 4-16: تحليل رگرسيون نمرات متغير ملاك(فرهنگي سازماني) بر اساس متغيرهاي پيش بيني(مولفه هاي هوش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید