زياد متوسط کم خيلي کم
سوال13- به چه ميزان شفاف سازي در سازمان وجود دارد و مورد تشويق قرار مي گيرد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال14- به چه ميزان كاركنان در انجام كارهايشان و انتخاب ابزار و روش كار اختيار دارند؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال15- به چه ميزان عدم موفقيت ها در سازمان مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال16- به چه ميزان كاركنان براي نوآوري و تجربه هاي نو در انجام كارهايشان ريسك پذيرند؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال17- به چه ميزان سازمان اشتباهات كاركنان را مجاز مي دانند؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال18- در سازمان نوآوري و تجربه هاي نو كاركنان به چه ميزان ارزشمند است و مورد تشويق قرار مي گيرد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال19- به چه ميزان تحمل تعارضات و تضادها در سازمان وجود دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال20- به چه ميزان سازمان از برگزاري دوره هاي آموزشي استقبال مي كنند؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال21- به چه ميزان سازمان در برگزاري دوره هاي آموزشي شركت مي كنند پاداش مالي پرداخت مي شود؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال22- به چه ميزان سازمان براي تهيه كتب و امكانات لازم جهت آموزش كاركنان بودجه لازمه را اختصاص مي دهد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال23- به چه ميزان سازمان براي جذب مدرسان خبره بودجه لازمه را اختصاص مي دهد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال24- به چه ميزان سازمان از هوش جمعي گروه بهره برداري مي كند؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال25- وسعت ديد و بينش كاركنان در سازمان تا چه ميزان است؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوال26- تا چه ميزان به جاي تمركز بر احساسات دروني خود بر نحوه برداشت خود از واقعيت تمركز مي كنيد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
سوالات هوش عاطفي
سوال27- به توانايي هاي خود اعتماد داريد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال28- ناتوانائيها و نارسائيهاي خود را مي پذيريد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال29- هيجانهاي خود را، هنگامي كه پيش مي آيند، درك مي كنيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال30- تأثير رفتار هاي خود در ديگران را متوجه مي شويد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال31- تأثير ديگران در حالت هيجاني خود را درك مي كنيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال32- خودتان، در شرايط سختي كه با آنها روبرو مي شويد نقش داريد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال33- مي توان روي شما حساب كرد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال34- با استرس خوب كنار مي آييد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال35- تغيير را زود مي پذيريد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال36- دلسردي را بدون ناراحتي تحمل مي كنيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال37- قبل از تصميم گيري، راه حلهاي مختلف را در نظر مي گيريد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال38- سعي مي كنيد از هر وضعيتي، چه خوب و چه بد، حداكثر بهره را ببريد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال39- در برابر ميل به حرف زدن يا عمل كردن، هنگاميكه باعث بدتر شدن اوضاع مي شود، مقاومت مي كنيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال40- وقتي ناراحت مي شويد، كارهايي را انجام مي دهيد كه بعداً پشيماني مي آورند؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال41- وقتي از چيزي ناراحت هستيد ديگران را از خود مي رنجانيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال42- انتقاد را مي پذيريد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال43- احساسات ديگران را درك مي كنيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال44- به سرعت جو حاكم بر اتاق را متوجه مي شويد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال45- منظور طرف مقابل را واقعاً متوجه مي شويد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز

سوال46- در بين جمع و كارهاي اجتماعي گوشه نشين و ساكت هستيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال47- در وضعيت هاي دشوار مستقيماً با ديگران رو در رو مي شويد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال48- با ديگران به خوبي كنار مي آييد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال49- به طور واضح و مؤثر با ديگران ارتباط برقرار مي كنيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال 50- به ديگران نشان مي دهيد كه آنچه احساس مي كنيد برايتان مهم است؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال51- به طور مؤثر تعارض و مشكل را حل مي كنيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال52- براي كنترل مؤثر تعاملها، به احساسات طرف مقابل توجه نشان مي دهيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال53- براي بهتر كنار آمدن با ديگران، درباره ي آنها اطلاعات بيشتري به دست مي دهيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز
سوال54 – منظور يا احساس خود را به ديگران توضيح مي دهيد؟
هميشه تقريبا هميشه معمولا گاهي بندرت هرگز

پيوست ب:
خروجي هاي SPSS

جنس

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Vali d
1.00
92
73.6
73.6
73.6

2.00
33
26.4
26.4
100.0

Total
125
100.0
100.0

تحصيل

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
17
13.6
13.6
13.6

2.00
95
76.0
76.0
89.6

3.00
13
10.4
10.4
100.0

Total
125
100.0
100.0

سن

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
33
26.4
26.4
26.4

2.00
72
57.6
57.6
84.0

3.00
20
16.0
16.0
100.0

Total
125
100.0
100.0

سنوات

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
17
13.6
13.6
13.6

2.00
32
25.6
25.6
39.2

3.00
22
17.6
17.6
56.8

4.00
31
24.8
24.8
81.6

5.00
23
18.4
18.4
100.0

Total
125
100.0
100.0

(N=125) توصيف متغيرهاي تحقيق Statistics

N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Valid
Missing

farhang
125
0
71.2880
8.20387
53.00
94.00
hosh
125
0
113.8560
3.93230
103.00
121.00
khod.agahi
125
0
26.5520
1.23429
23.00
29.00
khod.modir
125
0
33.7520
1.77644
29.00
37.00
agahi.ejtemayi
125
0
20.3600
1.46133
15.00
24.00
ravabet.ajtemayi
125
0
33.1680
2.43210
26.00
38.00

آزمون همبستگي مربوط به فرضيه اصلي Correlations

farhang
hosh
Spearman’s rho
farhang
Correlation Coefficient
1.000
0.316

Sig. (2-tailed)
.
.04

N
125
125

hosh
Correlation Coefficient
0.316
1.000

Sig. (2-tailed)
.04
.

N
125
125
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

آزمون همبستگي مربوط به فرضيه اول Correlations

farhang
khod.agahi
Spearman’s rho
farhang
Correlation Coefficient
1.000
.480**

Sig. (2-tailed)
.
.000

N
125
125

khod.agahi
Correlation Coefficient
.480**
1.000

Sig. (2-tailed)
.000
.

N
125
125
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

آزمون همبستگي مربوط به فرضيه دوم Correlations

farhang
khod.modir
Spearman’s rho
farhang
Correlation Coefficient
1.000
.098

Sig.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید