يادگيري…………………………………………………………………………. 42
2-2-10-3- تعريف سازمان يادگيرنده………………………………………………………………. 42
2-2-11- ابعاد سازمان يادگيرنده…………………………………………………………………….. 43
2-2-12- ساختار سازمان يادگيرنده………………………………………………………………….. 43
2-2-13- تاثير ارزش بر فرهنگ سازماني………………………………………………………….. 44
2-2-14- مديريت ساز مان هاي يادگيرنده…………………………………………………………… 44
2-2-15- تاريخچه سازمان يادگيرنده………………………………………………………………… 44
2-2-16- قواعد كلي در سازمان هاي يادگيرنده……………………………………………………… 45
بخش سوم: هوش هيجاني و فرهنگ سازماني يادگيرنده
2-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 47
2-3-2- خودآگاهي و فرهنگ سازماني يادگيرنده…………………………………………………… 47
2-3-3- فرهنگ سازماني يادگيرنده…………………………………………………………………. 47
2-3-3-1- ويژگي هاي فرهنگ سازماني يادگيرنده………………………………………………… 48
2-3-4- تاريخچه پست…………………………………………………………………………………. 50
2-3-4-1- اداره كل پست استان آذربايجان شرقي……………………………………………………. 50
بخش چهارم:پيشينه تحقيق
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 51
2-4-2- تحقيقات انجام شده در داخل وخارج………………………………………………………….. 51
2-4-2-1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور………………………………………………………… 51
2-4-2-2- تحقيقات انجام شده در خارج كشور………………………………………………………. 51
2-4-3- انواع مدل هاي هوش عاطفي ………………………………………………………………… 52
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 53
3-2- روش تحقيق……………………………………………………………………………………….. 54
3-3- جامعه و نمونه آماري……………………………………………………………………………. 54
3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………………… 54
3-5- پايايي و روايي ابزار سنجش……………………………………………………………………. 55
3-6- روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري………………………………………………………….. 56
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري اطلاعات
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………. 57
4-2- بخش اول: آمار توصيفي…………………………………………………………………………. 58
4-3- بخش دوم: آمار توصيفي………………………………………………………………………… 60
4-4- بخش سوم: آزمون فرضيه ها …………………………………………………………………… 64
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 68
5-2- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………….. 68
5-3- پيشنهاد ها………………………………………………………………………………………… 69
5-4- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………. 69
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 71
پيوست ها………………………………………………………………………………………………… 76

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
مدل تحليلي تحقيق …………………………………………………………………………………. 9
مدل عملياتي تحقيق ………………………………………………………………………………….9
جدول 2-2 – مقايسه هوش مصنوعي و هوش طبيعي……………………………………………. 16
جدول 2-5 – ظهور مفهوم هوش عاطفي…………………………………………………………. 28
جدول 2-6- ابعاد هوش هيجاني از نظر دانيل گولمن……………………………………………. 30
جدول 2-9 -گونه شناسي هاي مختلف از فرهنگ سازماني…………………………………….. 41
جدول 3-1- پرسشنامه هاي توزيعي………………………………………………………………. 55
جدول 3-2 – سوالات شاخص ها ………………………………………………………………….55
جدول 3-3- پايايي تحقيق………………………………………………………………………….. 56
جدول4-1-توزيع فراواني و در صد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال جنسيت ……………….. 58
جدول4-2- توزيع فراواني و در صد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال تحصيلات……………….58
جدول4-3 – توزيع فراواني و در صد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال سن……………………. 59
جدول4-4 – توزيع فراواني و در صد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال سنوات خدمت………… 59
جدول 4-5- توصيف متغير هاي تحقيق……………………………………………………………. 60
جدول 4-6- توزيع فراواني متغير فرهنگ سازماني يادگيرنده…………………………………… 60
جدول 4-7- توزيع فراواني متغير هوش عاطفي………………………………………………….. 61
جدول 4-8- توزيع فراواني متغير خودآگاهي …………………………………………………….. 61
جدول 4-9- توزيع فراواني متغيرخودمديريتي …………………………………………………… 62
جدول 4-10- توزيع فراواني متغيرآگاهي اجتماعي ……………………………………………….63
جدول 4-11- توزيع فراواني متغيرمديريت روابط ………………………………………………. 63
جدول 4-12- آزمون همبستگي فرضيه اول ……………………………………………………….64
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 4-13- آزمون همبستگي فرضيه دوم ………………………………………………………… 65
جدول 4-14- آزمون همبستگي فرضيه سوم ……………………………………………………….. 65
جدول 4-15- آزمون همبستگي فرضيه چهارم………………………………………………………. 66
جدول 4-16- تحليل رگرسيون متغيرها واريانس…………………………………………………… 66
جدول 4-18- پيش بيني متغيرفرهنگ سازماني …………………………………………………….. 66 جدول 5-1- همسويي تحقيق حاضربا تحقيقات گذشته……………………………………………….. 67

فهرست شكل ها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 خانواده هوش مصنوعي ……………………………………………………………. 15
شكل 2-3 مدل هوش عاطفي ماير و سالووي …………………………………………………… 19
شكل 2-4 مدل هوش عاطفي بار- آن …………………………………………………………… 21
شكل 2-7 كاركردهاي فرهنگ سازماني ………………………………………………………….38
شكل 2-8 شكل گيري فرهنگ سازماني …………………………………………………………. 39

فهرست پيوست ها
عنوان صفحه
الف- نمونه پرسشنامه ……………………………………………………………………………….76
ب- خروجي هاي spss ………………………………………………………………………….. 82

– توانايي براي استفاده از حالت هاي هيجاني به منظور مسئله گشايي و خلاقيت
آگاهي اجتماعي :
– توانايي براي تحليل چگونگي هيجان هاي مختلف از بعد ارتباط
– توانايي درك علل و پيامد هاي احساسات
– توانايي براي تفسير هيجانهاي پيچيده نظير تعلقات عاطفي
– توانايي تحليل و پش بيني احتمال گذرهاي بين هيجانها
مديريت روابط:
– توانايي براي پذيرش احساسات و هم احساسات خوشايند و ناخوشايند
– توانايي بازبيني و بازتابش هيجان ها
– توانايي كنترل ، بسط ،‌انفصال از حالت هاي هيجاني بسته به قضاوت هاي اطلاعاتي فرد
– توانايي مديريت هيجان ها در خود و ديگران

1-11- 2- فرهنگ سازماني يادگيرنده
– جو سازي
– سهيم بودن همه اعضاء در يادگيري
– اعتماد و خود مختاري
– عوامل انگيزشي براي نو آوري، تجربه، آموزش و خطر پذيري
– تعهد مالي نسبت به آموزش و پرورش كاركنان
– خلاقيت و تنوع
– تعهد نسبت به بهببود مستمر محصولات و خدمات
– پاسخگويي به تغيير و بي نظمي
– گفتگو (ماركوارت،1996).

1-12- مدل مفهومي تحقيق

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید