پيشرفت هاي سريع فن آوري و بالا رفتن انتظارات و سطح آگاهي شهروندان موجب افزايش فرهنگ سازماني يادگيري در آن ادراه كل گرديده و همكاران پستي را بيش از پيش به چالش كشانده است.

بخش چهارم
پيشينه تحقيق

2-4-1- مقدمه:
در رابطه با هوش هيجاني، فرهنگ سازماني يادگيرنده و جوانب آن ها تحقيقات مختلفي انجام شده است كه در اين جا به چند مورد از اين تحقيقات در قالب دو دسته اشاره مي شود.

2-4-2- تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور
2-4-2-1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور
در ايران تحقيقات مختلفي انجام شده است. به برخي از آنها كه با موضوع تحقيق حاضر مرتبط مي باشد اشاره مي شود.
1- مهرداد و امرايي در سال 2010 به بررسي رابطه بين هوش عاطفي و يادگيري سازماني ادارات آموزش و پرورش نواحي 1 و2 شهر خرم آباد پرداختند. و نتايج به دست آمده نشان داد بين هوش عاطفي و مؤلفه هاي آن با يادگيري سازماني كاركنان آموزش و پرورش نواحي 1 و 2 رابطه مثبت و معني داري وجود داشته است. همچنين يافته هاي حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه از ميان 4مولفه هوش عاطفي، دو مولفه آن يعني آگاهي اجتماعي و مديريت روابط، پيش بيني كننده هاي مناسبي براي يادگيري سازماني كاركنان هستند. از لحاظ رتبه بندي نيز مديريت روابط بيشترين تاثير را روي يادگيري سازماني كاركنان داشته است(مهرداد و امرايي ، 2010).

2- مشبكي و خليلي شجاعي درسال 2010 در تحقيقي تحت عنوان رابطه هوش عاطفي مديران و جو سازماني با فرهنگ سازماني يادگير ي در شركت ملي نفت ايران بدين نتايج دست يافته اند که هوش عاطفي بالا ي مديران با جو سازماني و فرهنگ سازماني يادگيري همبستگي مثبت و بالايي دارد. با عنايت به مطالب فوق سازمان ها بايد به سمت سازمان هاي يادگيرنده پيش بروند تا پاسخگوي نيازهاي روز ارباب رجوع باشند و در اين ارتباط هوش هيجاني کارکنان نقشي تعيين کننده دارد(مشبكي و خليلي شجاعي،2010).

3- مير کمالي و همکاران درسال 2008 در تحقيق خود مبني بر رابطه بين هوش هيجاني با گرايش به تحول سازماني مديران به طور کلي، چهار حيطه هوش هيجاني به طور خاص همبستگي مثبت و معنادار بوده است. و همچنين از بين چهار حيطه هوش هيجاني (متغيرهاي پيش بين)، متغير تسهيل هيجاني و ادراک هيجاني پيش بيني کننده مناسبي درگرايش به تحول سازماني مديران آموزش و پرورش استان اصفهان بوده اند(ميرکمالي و همکاران، 2008 ).

4- مختاري پور و همکاران (2008) در تحقيقي به بررسي رابطه بين هوش هيجاني وبازدهي هاي رهبري ( مدل برنارد باس) مديران گروه هاي آموزشي در دانشگاه اصفهان پرداختند كه نتايج پژوهش آنها نشان داد بين هوش هيجاني و بازدهي هاي رهبري ( مدل برنارد باس) مديران گروه هاي آموزشي رابطه معناداري وجود دارد.

2-4-2-2- مطالعات انجام شده درخارج ازکشور
1- کوخ و همكاران در سال 2008 در تحقيق خود به اکتشاف ارتباط بين الگوهاي فکري و مهارتهاي هيجاني که از مجموع دو تحقيق به آن دست يافته است اشاره مي کند هوش هيجاني با تئوريهاي مثبت و منسجم از رفتار انساني برخوردار است و براساس يافته هاي تحقيق پيشنهاد مي کند که اين مفاهيم را در برنامه ريزي کارهاي مشاوره اي و آموزشي كاركنان جهت تسهيل رشد مثبت به کار برند(کوخ و همكاران ،2008).
2- گريس و همکاران در سال 2005در پي يافتن رابطه بين هوش هيجاني و سازگاري با شرايط دشوار محيط کار، نشان دادند كه پرستاران زني که از هوش هيجاني بالايي برخوردار بودند، شکايت کمتري از سختي کار داشتندکمتر غيبت مي‌کردند و ترک خدمت کمتري داشتند. پرستاران مردي که شکايت کمتري از سختي کار داشتند، آنهايي بودند که از مهارت‌هاي حل مسئله و مهارت‌هاي تحمل استرس بهره مي‌بردند(گريس و همکاران ، 2005).
3- زو و جورج در سال2003 در مطالعه‌اي دريافتند که مديراني که از هوش هيجاني بالايي برخوردار باشند، مي‌‌توانند خلاقيت را در نزد کارکنان خود افزايش دهند. آنها از راه‌هاي متعددي قادر به اين کار بودند که عبارتند از : تشخيص وجمع‌آوري اطلاعات، توليد ايده‌هاي نو ، تغيير و اصلاح ايده‌ها و کاربرد ايده‌ها(زو و جورج ،2003).

2-4-3- انواع مدل هاي هوش عاطفي
با توجه به برسي هاي بعمل آمده و همانطوريكه در متن فصل دوم نيز به آن اشاره شد رايج ترين مدل ها عبارتند از:
– مدل ماير و سالوي
– مدل بار- آن
– مدل دولويكس و هيگس
– مدل دانيل گولمن(عمده دليل اينجانب براي استفاده از اين مدل اين است كه هوش عاطفي بيشتر با نام اين دانشمند شناخته و مطرح شده و هم اينكه منابع در دسترس بيشتر راجع به اين مدل بود كه در متن نيز به چند مورد ازآن اشاره شده است).

فصل سوم
روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه
تحقيق را مي توان تجزيه و تحليل، ثبات عيني و نظام مند مشاهدات كنترل شده كه به پروراندن قوانين كلي، اصول، نظريه ها و همچنين به پيش بيني و يا احتمالاً به كنترل نهايي رويدادها منجر مي شود تعريف كرد كه در طي فرآيند تحقيق با بكارگيري ابزارهاي جمع آوري، داده ها به طور عيني و معتبر، مشاهده، بررسي و استخراج مي شوند و سپس با استفاده از فنون تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي به طور كمي و غير كمي سعي مي شود كه ادعاها و حدس هاي اوليه (فرضيه) آزموده شود و در نهايت فرضيه ها رد يا پذيرفته مي شوند و نتيجه گيري نهايي صورت مي پذيرد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه پژوهشگر مشخص نمايد چه روش يا شيوه اي را اتخاذ نمايد تا او را در يافتن پاسخ هاي صحيح و تا حد امكان دقيق تر ياري نمايد. انتخاب روش تحقيق بستگي به اهداف و ماهيت موضوع تحقيق و نيز امكانات و منابع دارد( خاكي،1383) .

3-2- روش تحقيق
پژوهش حاصل از نوع روش همبستگي و از حيث هدف کاربردي است.تحقيق همبستگي يکي از روش‌هاي تحقيق توصيفي(غيرآزمايشي) است که رابطه ميان متغيرها را براساس هدف تحقيق بررسي مي‌کند.

3-3 – جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شامل مديران و كارشناسان اداره كل پست استان مي باشد كه تعداد آن درسطح ادارات پست استان 213 نفربوده و حجم نمونه آماري براساس فرمول كوكران125نفر ونمونه گيري تصادفي طبقه اي مي باشد چون با توجه به ماهيت تحقيق سعي شده از هرطبقه و گروه نمونه گيري انجام گيرد.

Npq z² 213(0/5)(0/5)(1/96)²
n = — = = 125 213(0/05)²+(1/96)²(0/5)(0/5)
n – حجم نمونه
z = مقدار متغير نرمال واحد استاندارد در سطح اطمينان 96/1
p- مقدارصفت موجود درجامعه چون در دسترس نيست 5/0درنظرمي گيريم.
q = درصد افراد فاقد صفت (p-1 )که دراينجا 5/0 خواهد بود.
d = مقدار خطاي مجاز که در اينجا 05/ 0 در نظر مي گيريم

3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات
براي جمع آوري اطلاعات از جامعه آماري و به منظور آزمون فرضيه هاي تنظيم شده تحقيق حاضر از پرسشنامه اي که با توجه به متغيرهاي تحقيق و عملياتي نمودن آنها تنظيم شده، استفاده گرديده است.
پرسشنامه تحقيق مشتمل بر دو دسته سوال است. دسته اول که با حروف الفبا کدگذاري شده است كه مربوط به جمعيت شناسي بوده و مشخصات نمونه آماري از لحاظ جنسيت، سن، سطح تحصيلات و سنوات خدمت رامعين مي كند. دسته دوم(دوقسمت) به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق حاضر تنظيم گرديده است. سوالات 1تا26(قسمت اول) براي سنجش فرهنگ سازماني يادگيرنده در قالب 9 شاخص، جوسازماني، سهيم بودن همه اعضا در يادگيري، اعتماد و خود مختاري، عوامل انگيزشي براي نوآوري تجربه آموزشي و خطرپذيري، تعهدمالي نسبت به آموزش و پرورش کارکنان، خلاقيت و تنوع، تعهد نسبت به استمرار محصولات و خدمات، پاسخگويي به تغيير و بي نظمي و گفتگو، طراحي گرديده است.

سوالات(قسمت دوم) 1 تا 6 براي سنجش ميزان ارتباط خودآگاهي در قالب چهار شاخص، توانايي براي شناخت هيجان در حالت هاي جسمي و روانشناختي، توانايي شناخت هيجان در ديگر افراد، توانايي براي تشخيص بين احساسات درست و نا درست، توانايي براي بيان هيجان به صورت دقيق و بيان نيازهاي مرتبط با احساس ها با فرهنگ سازماني يادگيرنده طراحي گرديده است.
سوالات 7 تا 15براي سنجش ميزان ارتباط خود مديريتي در قالب چهار شاخص، توانايي يراي بازجهت دهي تفکر بر پايه احساس هاي همخوان با اشياء، وقايع و افراد ديگر، توانايي براي ايجاد هيجان ها به منظور تسهيل قضاوت و خاطرات مرتبط با احساسات، توانايي استفاده از نوسانات خلقي به منظور دستکاري ديدگاه، توانايي براي استفاده ازحالت هاي هيجاني به منظور مسئله گشايي و خلاقيت با فرهنگ سازماني يادگيرنده طراحي گرديده است.
سوالات 16 تا20 براي سنجش ميزان ارتباط آگاهي اجتماعي در قالب چهار شاخص، توانايي براي تحليل چگونگي هيجان هاي مختلف از بعد ارتباط، توانايي درک علل و پيامدهاي احساسات، توانايي براي تفسير هيجان هاي پيچيده نظير تعلقات عاطفي، توانايي تحصيل و پيش بيني احتمال گذرهاي بين هيجان ها با فرهنگ سازمان ياد گيرنده طراحي گرديده است.
سوالات 21 تا 28 براي سنجش ميزان ارتباط مديريت روابط در قالب چهار شاخص، توانايي براي پذيرش احساسات، هم احساسات خوشايند و ناخوشايند، توانايي بازبيني و باز تابش هيجان ها، توانايي کنترل، بسط، انفصال از حالت هاي هيجاني بسته به قضاوت هاي اطلاعاتي فرد، توانايي مديرت هيجان در خود و ديگران با فرهنگ سازماني يادگيرنده طراحي گرديده است.

مقياس مورد استفاده در پرسشنامه طيف ليکرت مي باشد که به صورت پنج گزينه اي از خيلي کم شروع و به خيلي زياد ختم مي شود.

جدول شماره 3-1- پرسشنامه هاي توزيعي
تعداد
توزيعي
پرشده
عودتي
125
125
125

جدول شماره 3-2- سوالا ت شاخص ها
متغير مستقل
(هوش عاطفي)
فرضيه
شاخص
سوالات

1
2
3
4
خودآگاهي
خودمديريتي
آكاهي اجتماعي
مديريت روابط
6-1
15-7
20-16
28-21
متغير وابسته
فرهنگ سازماني يادگيرنده
26-1

3-5- روايي و پايايي پرسشنامه
در تحقيق حاضر براي تعيين روايي، پرسشنامه تنظيم شده در اختيار اساتيد قرار داده شده تا در رابطه با روايي پرسشنامه، اينکه سوالات پرسشنامه طرح شده، آنچه را که مدنظر است، اندازه مي گيرد يا نه؟ اظهار نظر نمايند.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید